November 19, 2018 NGKerk 0Comment

Program vir die week

Sondag 18 Nov 2018
BIDDAG: BESKERMINGSDIENS
KERKSANGDIENS
09:00 EREDIENS JOËL 2:12-17
D/K ZAMAR MUSIEKFONDS
10:00 KATEGESE AFSLUITING
10:00 MARGRIETJIE AFSLUITING
18:00 BYBELSKOOL

Sondag 25 Nov 2018
BIDDAG: WÊRELDVIGSDAG
09:00 EREDIENS: SAGARIA 3
D/K: KERKKAS
18:00 BYBELSKOOL


Bybelleesprogram Oktober/November 2018

18 SONDAG Joël 2:18-32
19 MAANDAG Joël 3:1-11
20 DINSDAG Joël 3:12-21
21 WOENSDAG Nahum 1:1-15
22 DONDERDAG Nahum 2:1-6
23 VRYDAG Nahum 2:7-13
24 SATERDAG Nahum 3:1-13


Alimentasie

Klein Konfyt • Klein Blikkie Vrugte


POEDINGS

Verskeidenheid poedings beskikbaar in kerksaal na Sondag diens.


JOËL 2:12-17

Sewe gedigte oor die “tyd” (3:1–4:16)

Die konings van Israel het elkeen sy eie pad geloop en die mense agter hulle aangelei in plaas van agter God aan. Na Saul en Dawid en Salomo (in die goeie ou dae) het dit van erg na erger gegaan. Hulle het mekaar gejag en mekaar se kinders doodgemaak om te verseker dat hulle en hulle families die troon behou.
Toe kom daar ‘n geweldige sprinkaanplaag. Die swerms het gekom en gekom tot alles opgevreet was. Daar was soveel sprinkane dat selfs die son verduister is. Selfs die bome se bas is afgevreet. Die land het gelyk of dit afgebrand is.
En toe kom Joël (Beteken: Die Here is God) en hy kom van die Here af en bring die Here se eie woorde. Hy sê vir hulle dat hulle self die dood bo die lewe gekies het, deur hulle eie koppe te volg eerder as vir God. Dalk het hulle gedink dat hy ‘n oplossing wil voorstel, maar hulle het hulle misgis. Hy sê dat die sprinkane nie die ergste is wat hulle sal tref nie. Daar gaan nog groter probleme vir hulle wees, ‘n ander magtige nasie sal kom (soos sprinkane sal hulle aangeswerm kom, die volk uitwis en wegvoer na ‘n vreemde land). Daar sal niks oorbly nie.
Die Here roep sy kinders om terug te kom na Hom toe. Hulle moenie net hulle klere skeur nie, hulle moet hulle harte skeur. Hulle hoef nie bang te wees om dit te doen nie, want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. Joël sê ook: “Moenie bang wees nie lande, vee en veld… Julle moet bly wees inwoners van Sion, juig oor die Here julle God, want Hy doen groot wonders”.
Behalwe dat Joël volgens die opskrif in 1:1 ’n profeet en die seun van Petuel was, weet ons maar min van hom. Hy het moontlik in Jerusalem gewoon, want hy rig sy boodskappe tot die suidelike ryk, die koninkryk van Juda.
Die volgende deel (1:2–14) vertel van sprinkane wat op die land toegesak en alles opvreet. In Ou-Testamentiese tye was die Noord-Afrikaanse treksprinkaanswerms een van die mees gevreesde natuurrampe wat in die Midde-Ooste en Noord-Afrika kan voorkom. Daarom roep Joël die mense dringend op om hulle voor God te verootmoedig. Volgens 1:15–20 is die ramp meer as net ’n natuurramp, dit is ’n voorteken van die naderende dag van die Here. Hierdie dag van oordeel tref mens en dier en gee aanleiding tot ’n noodkreet tot die Here. In die vierde deel (2:1–11) word die volk gewaarsku teen die verskriklike gevolge wat die dag van die Here vir sy volk, vir die nasies en vir die heelal inhou.
Die waarskuwing gaan in 2:12–17 oor in ’n dringende oproep tot bekering. Hierdie oproep kom van die Here af en is gegrond op sy liefde en genade. Maar dit vra van die volk dat hulle hulle hele lewe aan God sal toewy. Die priesters moes hulle lei. In 2:18–27 betoon die Here sy medelye met sy mense en verander Hy hulle lot deur die bespotting weg te neem en lewensmiddele aan hulle te gee. ’n Nuwe heilstyd breek aan met die belofte van God se Gees in 2:28–32. Met die gawe van sy Gees word die verhouding tussen God en sy volk herstel. Deur die krag van die Gees kry die hele volk toegang tot God se woord.
Die laaste hoofstuk wat uit twee dele bestaan (3:1–17 en 3:18–21), beklemtoon God se heil aan sy volk op twee maniere. In die eerste gedeelte word ’n oordeel oor die volk se vyande, die naburige nasies, uitgespreek. In die laaste stansa beloof God dat Hyself by sy mense teenwoordig sal wees en dat hulle daarom in veiligheid en vrede sal woon. Die grootheid en mag van God om onheil in heil te verander, is baie duidelik wanneer ’n mens hierdie boek lees.


Voorbidding

Stiena Burger: Bodleyst 35, sterk tuis aan
Tannie Ansie Niewenhuizen, Stillerwee
Tannie Susie Cilliers, Stillerwee siekeboeg
Ina Strydom, Minerva Gardens
Tannie Pakkie Jacobs, Croxfordsingel 18
Tannie Baby Proudfoot, Queensweg 35
Hester van Niekerk, Leipoldst 9, se suster, Elaine
Koba Glanz, Swansweg 27, se kleindogter
Marie Klemp, Mount Curtis 201
Tannie Marie Lightfoot, is in Stillerwee se siekeboeg
Tannie Hettie Keuler, Minerva Gardens, se operasie goed afgeloop. Sterk tuis aan.
Oom Mossie Mostert, Sterk tuis aan
Leon Lotter, word 11 Nov. ontslaan uit Gaiep Hospitaal
Magda Myburgh, skouer operasie
Freda Meiring, operasie 16 Nov – Bloemfontein
Tannie Goerie Bothma, Mount Curtis W/S – Bid vir haar gesondheid


Verjaardae November 2018

19 Frans Cronje; Susan de Koning; Nicklaas Niewenhuizen;
20 Rico Smal
21 Deter Groenewald; Willie v/d Berg;
22 Karin Fletcher; Sarel Schoeman;
23 Ben Burger;
24 Coenie Groenewald; Maggie Meintjies
25 Jerrold Diedericks; Willie Pienaar
Die Kerkraad wens u ‘n baie geseënde jaar toe.


Kerkraad

Die Kerkraad kondig vir die tweede keer aan dat die volgende kerkraadslede op 4 Novermber 2018 verkies is:
Ouderling: SW Bester (Mev)
Diaken: WCJ Uys (Mnr)


Stand van Finansies Oktober 2018

Totale Inkomste R 162 456.78
Totale Uitgawes – R 120 058.72
Surplus R 42 398.06
Lening – R 103 541.12
Uitstaande Skuld – R 89 484.52
Terugbetaal R 14 056.60
10demaand dankoffer R 93 282.00


Kersmark en Teetuin

Saterdag 24 November 2018

Kom geniet ‘n lekker koppie tee en iets te ete. Braaivleis om huis toe te vat en ietsie mooi vir die huis