September 9, 2018 NGKerk 0Comment

JOB 5:8-27

Job se vriende was naby aan hom en wou hom help. Hulle het vir hom omgegee. Een van die mooi uitdrukkings in die boek is dat hulle by hom op die grond gaan sit het. ‘n Mens sou kon sê dat hulle op dié wyse met hom één wou word en hulleself heeltemal met hom vereenslewig. En so sit-sit het hulle hulle gesprek met hom begin. Maar so ‘n gesprek is nie eenvoudig nie. Dis ook nie maklik om iemand by te staan (of langs sy bed te sit) as dit só sleg met hom gaan nie. Jou antwoorde verstik in jou keel en jou gedagtes raak baie vinnig op. En tog probeer jy om aan te hou praat. Meestal is die diepste meelewing om eerder stil te bly as om te praat. Maar hulle praat… amper onophoudelik. Hulle gee raad. Die probleem van hulle antwoord staan in vers 8. Hulle het gedink dat Job die een of ander groot sonde gedoen het en nou die straf daarvoor kry.

Maar raad soos dié wat Elifas vir Job gee, het ‘n mens nie nodig in tye van werklike swaarkry nie. “Roep maar”, sê hy. Asof hy dit wat nie gesê word nie wil sê: “…daar’s niemand wat jou hoor nie”. Dis ook nie al nie. Elifas se tweede opmerking gee darem ‘n bietjie meer hoop. “As ek jy was, sou ek na die Here toe gaan” (vers 8). Miskien was sy bedoeling met die eerste opmerking dat daar nie ‘n mens op aarde is wat sal hoor óf help nie. Hy wil Job ook probeer aanspreek oor sy negatiewe houding en verbitterdheid. (Hoofstuk 3).

Elifas probeer in sy gesprek vir Job wys dat daar ‘n verskil tussen straf en teregwysing is. Sekerlik het hy die spreuk van Salomo geken wat sê dat die Here diegene wat Hy liefhet tugtig (tearegwys) – nie straf nie (Spr 3:11). Job
meen egter dat hy nie dié soort tugtiging nodig het nie. Hy het dan die wet nagekom en vroom gelewe. Daarom is daar nie vir hom troos in die woorde van sy vriend Elifas nie.

Job sukkel om alles wat met hom gebeur het te verwerk. Hy vra na die wil van God en die doel van sy lyding, maar bely elke keer weer dat God self die geneser van alle siekte en ellende is. God sal hom weer ophelp.

Job se antwoord aan Elifas kom in drie dele:

  • Jy gee raad, maar is nie simpatiek teenoor my nie.
  • Jou kritiek is nie op feite gegrond nie, maar op jou eie ervaring.
  • Jy het nog nie my vraag – waarom ek so moet ly – beantwoord nie.

Job het gesê dat Elifas se raad soos die smaaklose wit van ’n eier is.

Hoewel Job nie geweet het hoekom hy so beproef is nie, was hy nogtans vas van voorneme om getrou aan God te bly totdat hy ’n antwoord gevind het (6:10). Job se ellende was só groot dat hy wou tou opgooi; dat hy wou sterf sodat hy verlos kon word van sy lyding. Maar God het ’n ander plan met sy lewe gehad.

Die vertraptes word weer opgetel.

Job 5:11 – Dit is Hy wat die vertraptes weer optel, wat uitkoms gee aan dié wat ly. Iets hiervan kom ook op ander plekke in die Bybel voor. Die Here maak arm en Hy maak ryk, Hy verneder, ook gee Hy aansien. Hy laat die geringes uit die stof opstaan, Hy hef die armes op van die ashoop af om hulle by vername mense te laat sit; Hy skenk hulle ’n ereplek (1 Samuel 2:7-8). Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red, sê die Here, omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm (Ps 91:14). Hy beskerm die armes teen verdrukking en maak hulle nakomelinge so talryk soos kleinvee (Psalm 107:41). Al die bome in die veld sal weet dat Ek die Here is. Ek maak groot bome klein en klein boompies groot, Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek, die Here, het dit gesê en Ek sal dit doen (Eseg 17:24).
Hartseer mense word gelukkig gemaak.

Geseënd is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Geseënd is julle wat nou huil, want julle sal lag (Luk 6:21). ’n Gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het, en een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos ’n veldblom (Jak 1:9 ). God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle ’n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak (1 Pet 5:10). Die ewige God is ’n skuilplek, sy arms is altyd onder jou (Deut 33:27). Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en Hy sal julle verhoog (Jak 4:10).


POEDINGS

Verskeidenheid poedings is beskikbaar elke Sondag na kerk in die saal.


DANKOFFER KOEVERTE

Kerkraadslede/dienswerkers moet daarop let dat die dankoffer koeverte gereed is vir uitdeel in die wyke.


ZAMAR musiekgroep

ZAMAR musiekgroep tree op 28 Oktober tydens die erediens. ZAMAR versoek enigiemand wat vrywillig kans sien om te help met ‘n bydra vir vervoekoste van die kunstenaars.
Deurkollekte vir ZAMAR – 28 Oktober 2018.


Stand van Finansies

Julie 2018

Totale Inkomste R 90 763.02
Totale Uitgawes -R 104 682.21
Surplus/Tekort -R 13 919.19
Bank Saldo -R 22 453.51
Termyn Lening -R98 500.91

Enige voorstelle is meer as welkom


Alimentasie

BULLY BEEF  of  BAKED BEANS